Planta Fotovoltaica PROMARMOL

PROYECTO FOTOVOLTAICO INDUSTRIAL.
PLANTA FOTOVOLTAICA PROMARMOL 277KW/p